چراغ پارکتی

ایده هایی برای استفاده از چراغ دفنی

/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D9%81%D9%86%DB%8C

عمدتا همه خصوصا معماران به نورهای دانلایت عادت دارند. این در حالی هست که نورهای آپلایت که یکی از مدلهای انها چراغهای دفنی میباشند میتواند با آرامش بصری زیاد  فضای زیبایی ایجاد کنند.این مدل نورپردازب هم به عنوان نور عمومی و هم نور تاکیدی مورد استفاده دارند. البته عملکردشان در نور تاکیدی ایجاد خطوط نور تاکیدی است .حتی در کاربری مسکونی هم میتوان از آنها استفاده کرد.کاربرد رایج آنها در نورپردازی نما برای تاکید بر المان های عمودی است.